Поддршка за ЛДП – Либерлната Интернационала го поздрви влезот на ЛДП во новата реформска влада на РМ

Либерал-демократите се приклучат на новата македонска влада
Петок, 9-ти јуни 2017 година 00:06
Политичката криза што ја зафати Македонија во текот на изминатите две години и ја доведе земјата до центарот на меѓународниот геополитички фокус заврши со избор на нова про-реформски и западно ориентирана влада. Лидерот на социјалдемократите, Зоран Заев, го презеде претседателството на новата влада која ја вклучува и Либерално-демократската партија (ЛДП) – полноправна членка на Либералната Интернационала (ЛИ).

“Учеството на ЛДП во македонската влада првенствено има политичко значење, бидејќи по 11 години ЛДП се враќа од опозиција во Владата и да работи на враќање на нацијата на својата стратегија – интеграција во Европската унија и во НАТО”, рече екслузивно за ЛИ министерот Зоран Шапуриќ, Потпретседател на ЛДП. Тој се приклучи на кабинетот како министер кој ќе ја преземе одговорноста во област која е во фокусот на кампањата на ЛДП во текот на последните неколку години – поттикнување на бизнисот и претприемништвото, чија цел е економски раст, создавање на работни места и подобрување на животниот стандард. “Мојот приоритет е подобрување на деловното опкружување, особено за домашните инвестиции, преку подобра регулатива со која ќе се намали бирократијата и да се олесни постапките за инвестирање”, додаде министерот Шапуриќ.

Горан Милевски, пратеник и Претседател на ЛДП, го поздрави изборот на новата влада, истакнувајќи дека “За Македонија и нејзините граѓани се отвораат можности за започнување на ново општество, ослободени од политички притисок и уцена”. Заедно со останатите пратеници на ЛДП, Јулијана Николова и Никица Корубин, ќе работат “неуморно да се деконструира системот создаден од страна на претходната авторитарната власт”. Тој додаде: “Ние треба да го промениме концептот на владеење – еднаквост пред законот и примената на законот за сите, така што не постојат заштитени лица од страна на новата влада.”

Емил Кирјас, Генералниот секретар на ЛИ , се состана во Скопје со раководството на партијата и министерот во новата македонска влада и понуди континуираната поддршка на Либералната интернационала.

____________________________________________________________________________
Liberal democrats join the new Macedonian government

Friday 9 June 2017 12:06
The political crisis that engulfed Macedonia for over two years and brought the country to the centre of the international geopolitical focus has ended with the election of a new pro-reform Western-oriented government. The leader of the Social Democrats is Zoran Zaev who took over the presidency of the new cabinet which includes the Liberal Democratic Party (LDP) – LI’s full member in Macedonia.
“The participation of LDP in the Macedonian government primarily has a political importance, as after 11 years LDP returns from opposition to government to work towards return of the nation on its strategy for integration in the European Union and NATO”, said exclusively for LI Minster Zoran Šapurić, LDP Vice President. He joined the cabinet as Minister assuming responsibility over the area which has been the focus of the LDP campaign over the last couple of years – stimulation of businesses and entrepreneurship, aiming at economic growth, creation of jobs and improved living standards. “My priority is to improve the business environment, especially for domestic investment, through better regulation that would cut red tape and facilitate investment procedures,” added Minister Šapurić.
Goran Milevski MP, LDP President, welcomed the election of the new government stressing that “Macedonia and its citizens are opening opportunities for starting a new society released from political pressure and blackmail.” Together with the follow LDP parliamentarians Juliana Nikolova and Nikica Korubin MP he offered to work “tirelessly to deconstruct the system created by the previous authoritarian government”. He added: “we have to change the concept of governance – equality in front of the law and application of the law for all, so that there are no protected individuals by the new government.”
Emil Kirjas, LI Secretary General, met in Skopje with the party leadership and ministers in the new Macedonian government and offered the continuous support of Liberal International.
_______________________
Извор: LI  Newsletter
Сподели....Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Би можело да ве интересира

Министерот Шапуриќ, гостин на МТВ

Гостување на Министерот Шапуриќ на МТВ на кое се дискутираше на тема финасиска поддршка за ...