Надзорен Одбор

ред. бр. Име Презиме Општина
1 Стевче Груевски Аеродром
2 Горан Шундовски Битола
3 Вилијам Бојковски Куманово
4 Зора Митева Струмица
5 Гоце Грујовски Центар