Генерален секретар
на Либерално-демократската партија:
Боби Мојсоски